General Terms & Conditions

General Terms & Conditions and shipping information

I. Základní ustanovení:

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

1. Dodavatel (prodávající):

Wine and dine s.r.o.
Slatinská 780
190 14 Praha 9 Klánovice

Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou 179878 C vedenou u Městského soudu v Praze.

Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 24846546
DIČ: CZ24846546

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 603 427 612, +420 731 401 800
e-mail: info@wineanddine.cz

Další kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii „kontakty".

2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel)

– fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

3. Označení Zboží,

které je předmětem nabídky e-shopu dle katalogové nabídky na základě objednávek Kupujícího (Zákazníka či Spotřebitele)

- potraviny, alkoholické nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby

(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek Zboží )

4. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách www.wineanddine.cz je katalogem potravin, nápojů a jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

5. Ceny Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.
Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.

6. Pravidla pro koupi alkoholu a tabákových výrobků osobami mladšími 18ti let

Nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18ti let, nákup těchto produktů je podmíněn bez výjimky registrací. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že Zákazník není starší 18ti let, nebude mu zboží předáno. Zákazník může svůj věk dobrovolně prokázat věrohodným průkazem totožnosti.

7. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, kdy si Dodavatel a Zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.

8. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané zboží bude dle provozních možností Dodavatele dodáno bez zbytečného odkladu, nejčastěji během následujících 3 - 5 pracovních dnů po připsání peněz na účet. V případě platby předem na účet Dodavatele se vyčkává na připsání částky na účet.
Přeprava je realizována Smluvním přepravcem za cenu od 120 do 200 Kč, dle velikosti objednávky, např.:

1 - 3 láhve vína = 120 Kč vč. DPH za balík

4 - 6 lahví vína = 160 Kč vč. DPH za balík

7 - 24 lahví vína = 200 Kč vč. DPH za balík

Objednávky nad 5.000 Kč vč. DPH mají dopravu zdarma.

 

Zboží se považuje za dodané
doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi v místě určeném Zákazníkem či jím pověřené osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem, nebo
osobním předáním zákazníkovi či jemu pověřené osobě, která potvrdí převzetí zboží svým podpisem

9. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit před dodáním zboží platbou na účet Dodavatele. Číslem účtu je pro tyto účely 2607865309 / 0800 (Česká spořitelna). Platby v hotovosti neakceptujeme.

10.Převzetí zboží

Zboží je přepravováno s největší opatrností v balení, které zaručuje ve většině případů integritu a neporušenost daného Zboží. I přes tato opatření je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady Zboží či jeho množství.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném počtu kusů a mechanicky nepoškozené.

11. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

a) Záruční lhůty
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.
Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží.

b) Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)
Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp.po převzetí Zboží .

Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí: a) došlo – li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil–li Zákazník věc před objevením vady, c) nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci jednáním či opomenutím d) prodal –li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval–li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak zčásti, vrátí Zákazník Zboží Dodavateli, co ještě vrátit může a dá Dodavateli náhradu do výše, z níž měl z použití prospěch Zákazník.

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.

Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny

Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady, zejména odpovídá za to, že
a) věc má vlastnosti, které Dodavatel anebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží
b) věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá
c) věc odpovídá jakostí anebo provedením mluvenému vzorku nebo předloze
d) věc je v odpovídajícím množství, míře a nebo hmotnosti
e) Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů

Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

12. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu frank@wineanddine.cz nebo telefonicky na tel. +420 603 427 612 nebo +420 731 401 800, a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.

a) Právo Zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)
Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .

b) Právo Dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

13. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a Zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

14. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "svého profilu".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na frank@wineanddine.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

15. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.wineanddine.cz

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login